Giới thiệu Thông tư số 48/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư

Ngày 03/8/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 48/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư.

Theo Điều 2 Thông tư số 48/2022/TT-BTC, người nộp phí là cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Luật Căn cước công dân có đề nghị khai thác và sử dụng thông tin trong CSDLQG về dân cư và được cơ quan quản lý CSDLQG về dân cư có thẩm quyền cung cấp thông tin trong CSDLQG về dân cư theo quy định pháp luật.

- Người nộp phí thực hiện nộp phí khi nhận kết quả thông tin từ cơ quan quản lý CSDLQG về dân cư.

Theo Điều 4 Thông tư số 48/2022/TT-BTC, mức phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin là 500 đồng/trường thông tin (từ ngày 17/9/2022 đến ngày 31/12/2023) và là 1.000 đồng/trường thông tin (từ ngày 01/01/2024 trở đi), nội dung công việc thu phí:

- Xác thực thông tin công dân bằng tin nhắn SMS, văn bản điện tử, văn bản giấy (sản phẩm SPDC01).

- Tin nhắn SMS trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác (sản phẩm SPDC02).

- Văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua cổng dịch vụ công (sản phẩm SPDC03).

- Văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua ứng dụng phần mềm sản phẩm SPDC04).

- Văn bản giấy trả lời kết quả thông tin đề nghị cung cấp (sản phẩm SPDC05).

(Đính kèm Thông tư số 48/2022/TT-BTC)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 310.977
    Online: 28