Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 27 tháng 3 năm 2023, UBND Tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 680/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 32 (ba mươi hai) thủ tục hành chính mới ban hành (bao gồm: 14 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 01 thủ tục hành chính cấp huyện, 01 thủ tục hành chính cấp xã và 16 thủ tục hành chính liên thông) và 28 (hai mươi tám) thủ tục hành chính bị bãi bỏ (bao gồm: 07 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 02 thủ tục hành chính cấp huyện và 19 thủ tục hành chính liên thông) lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; bãi bỏ Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính có số thứ tự từ 01 đến 12, 14, 15, 18,19, 21, 22 và 23 lĩnh vực Người có công tại Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 22/11/2019; bãi bỏ Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công tại Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 và Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 310.935
    Online: 16